[SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP] TỪ TRỰC QUAN SINH ĐỘNG ĐẾN TƯ DUY TRỪU TƯỢNG & TỪ TƯ DUY TƯỢNG ĐẾN TRỰC QUAN SINH ĐỘNG (Nguyễn Khả Phong)

 

Posted by thichhoctoan April 17, 2013
 
Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến trực quan sinh động(*).
 
Theo Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, ngày 2/1/2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Là một công dân tôi cũng xin góp một ý nhỏ vào việc xây dựng Hiến pháp lần này (dự kiến sẽ được quốc hội thông qua năm 2013).
 
Tôi đặt biệt quan tâm đến câu này trong phần lời nói đầu của dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 dưới đây:
“Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện chủ quyền nhân dân,…”
 
Câu này tôi hiểu như sau: Đầu tiên là Đảng sẽ thể chế hóa đường lối của Đảng ra thành pháp luật “thể chế hóa Cương lĩnh”, muốn có luật hợp pháp thì phải làm Hiến pháp trước, mà Đảng thì lại theo Chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh cho nên mở đầu của Hiến pháp là “Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”, hay là vận dụng “chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” để xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Bài viết này phân tích có nên vận dụng “ánh sáng” và “tư tưởng” này trong giai đoạn hiện nay không?
 
I/ Nguồn gốc của câu: “Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin”
 
Điều này bắt nguồn từ lời kể của Bác Hồ về con đường đưa Bác từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê Nin.
 
“Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba. Từng bước một, trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý Luận Mác – Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ.
Ở nước ta và ở Trung Quốc cũng vậy, có câu chuyên đời xưa về cái “cẩm nang” đầy phép lạ thần tình. Khi người ta gặp những khó khăn lớn, người ta mở cẩm nang ra, thì thấy ngay các giải pháp. Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi với thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.” Lời Bác Hồ kể.
 
Từ đây câu nói “Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin” là câu nói thường kỳ của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và xuất hiện rất nhiều trong các văn kiện của Đảng.
 
II/ Có nên viết câu trên trong Hiến pháp hay không?
 
Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng.
Đây là con đường của nhận thức loài người, ở đây không phải là bài viết về triết học nên tôi không đi sâu về vấn đề này mà đi vào việc vận dụng câu này để trình bày quan điểm của mình:
Các Mác (1818-1883), “những hoạt động cách mạng và triết học của ông diễn ra trong thập niên 1840 – giữa lúc chủ nghĩa tư bản đang trong thời kỳ phát triển và giai cấp vô sản công nghiệp ra đời và có những hoạt động cách mạng chống chế độ tư bản.”.
 
Từ trực quan sinh động của thời kỳ Mác: giai cấp vô sản công nghiệp ra đời, từ đời sống bần cùng của họ ông đã tìm cách lý giải: Giai cấp vô sản bị giai cấp tư sản bóc lột và học thuyết về giá trị thặng dư ra đời. Giá trị thặng dư là do người công nhân làm ra bị nhà tư bản chiếm đoạt. Ông cho rằng nguồn gốc của bóc lột là do chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất (TLSX), ai giữ quyền chiếm hữu về TLSX thì người đó quyết định quyền phân phối kết quả sản xuất.
 
Từ trực quan sinh động như thế ông có tư duy trừu tượng: Ông cho rằng muốn xóa bỏ áp bức bóc lột thì phải xóa bỏ quan hệ chiếm hữu tư nhân về TLSX và thay bằng chiếm hữu công cộng về TLSX. Muốn làm được việc này thì giai cấp vô sản phải làm cách mạng, giành lấy chính quyền và thiết lập một chế độ mà sở hữu công cộng về TLSX là chủ yếu.
 
Từ tư duy trừu tượng đến trực quan sinh động:
“Thực tiễn có vai trò kiểm nghiệm tri thức đã nhận thức được. Do đó, thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý, là cơ sở động lực, mục đích của nhận thức. Mục đích cuối cùng của nhận thức không chỉ để giải thích thế giới mà để cải tạo thế giới”.
 
Chủ nghĩa Mác ra đời nhằm cải tạo thế giới, nhằm tạo ra một thế giới không có người bóc lột người …, một viễn cảnh tươi đẹp mà ai cũng phải mơ ước! Đó là một trực quan mà nó muốn xây dựng nên. Thực tiễn diễn ra như thế nào?
 
Tôi lấy thực tiễn Việt nam xây dựng phát triển kinh tế từ sau năm 1980 (tính từ năm 1980, sau khi kết thúc chiến tranh biên giới phía bắc với Trung Quốc), nhà nước ta đã thiết lập quan hệ sở hữu công cộng về TLSX là chủ yếu thì kết quả hay là trực quan sinh động là:
 
Nền kinh tế Việt Nam bao gồm hệ thống công thương nghiệp quốc doanh, hệ thống hợp tác xã nông nghiệp: lương thực thì thiếu thốn, hàng tiêu dùng thì thiếu nghiêm trọng từ quần áo, các công cụ sinh hoạt hàng ngày …
 
Đây là giai đoạn mà sau này gọi là thời kỳ kinh tế tập trung bao cấp, thực trạng kinh tế xã hội vào thời kỳ này:
“Sau khi miền Nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng (năm 1975) và đất nước thống nhất (năm 1976), bắt đầu ngay việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1976-1980). Kế hoạch này có nhiều điểm duy ý chí nên phần lớn chỉ tiêu đều không đạt. Sản xuất đình trệ, tăng trưởng chỉ đạt 0,4 %/ năm (kế hoạch là 13-14 %) trong khi tỷ lệ tăng dân số hàng năm trên 2,3 %. Tình trạng thiếu lương thực diễn ra gay gắt, năm 1980 phải nhập 1,576 triệu tấn lương thực. Ngân sách thiếu hụt lớn, giá cả tăng hàng năm 20 %, nhập khẩu nhiều gấp 4-5 lần xuất khẩu. Nhà nước thiếu vốn đầu tư cho nền kinh tế, nhiều công trình phải bỏ dở, hàng tiêu dùng thiết yếu thiếu trầm trọng.
Đại hội IV ĐCS VN đã quyết định cải tạo XHCN trong cả nước với mục tiêu lớn: xây dựng chế độ làm chủ tập thể và sản xuất lớn. Do các mục tiêu đề ra quá lớn nên trong kế hoạch 5 năm lần thứ III (1981-1985) nền kinh tế thiếu cân đối và lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Sản xuất đình trệ thể hiện trên tất cả các lĩnh vực. Nạn lạm phát tăng nhanh, đầu những năm 80 tăng khoảng 30-50 % hàng năm, cuối năm 1985 lên đến 587,2 % và siêu lạm phát đạt đến đỉnh cao vào năm 1986, với 774,7 %. Đời sống nhân dân hết sức khó khăn.”
 
Trước cuộc khủng hoảng kinh tế vào những năm 1985, 86, 87 nhà nước buộc phải đổi mới, quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cái có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đổi mới là thừa nhận sở hữu tư nhân về TLSX, đây chính là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển và chỉ sau một thời gian ngắn áp dụng chính sách đổi mới:
 
“Thành tựu đầu tiên trên lĩnh vực kinh tế là đã đạt được những tiến bộ rõ rệt trong việc thực hiện các mục tiêu của ba chương trình kinh tế (lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu).
Tình hình lương thực – thực phẩm có chuyển biến tốt. Từ chỗ thiếu ăn triền miên, năm 1988 còn phải nhập hơn 45 vạn tấn gạo, nay chúng ta đã vươn lên đáp ứng được nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần quan trọng ổn định đời sống của nhân dân và cải thiện cán cân xuất – nhập khẩu.”
 
Như vậy là từ tư duy trừu tượng đến trực quan sinh động theo kiểu của chủ nghĩa Mác Lê cần phải xem lại. Có phải nhờ quan hệ sở hữu công cộng về TLSX làm cho sản xuất đi lên hay chính là quan hệ sở hữu tư nhân về TLSX mới là cái gốc của sự phát triển sản xuất?
 
Ngoài trực quan sinh động ở Việt Nam thì trực quan sinh động ở các nước XHCN như Liên Xô và các nước Đông Âu cũng vậy, hàng tiêu dùng thiếu trầm trọng, đời sống nhân dân rất khó khăn và đỉnh cao là cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị xã hội từ năm 1989 cho năm 1992.
 
Những lý thuyết kinh tế nào trong quá trình đổi mới và sau đổi mới:
Khi chuyển qua kinh tế thị trường, nhằm tạo ra các hành lang pháp lý cho các chủ thể cùng tham gia cạnh tranh trong khuôn khổ của pháp luật, nhà nước cũng đã xây dựng khung pháp luật cho phù hợp với kinh tế thị trường như vào năm 1990: Luật công ty và Luật doanh nghiệp tư nhân ra đời nhằm thể chế hóa chính thức và đầy đủ hơn chủ trương phát triển kinh tế tư nhân. Cách điều hành về kinh tế cũng khác trong thời kỳ này cũng khác xa so với thời kỳ bao cấp, nhà nước không can thiệp trực tiếp vào các chủ thể trong nền kinh tế. Hay nhìn dưới một góc nhìn khác là nhà nước đã vận dụng những lý thuyết kinh tế nào?
 
Nói đến kinh tế thị trường tự do cạnh tranh là nói đến lý thuyết kinh tế của Adam Smith, Ông cho rằng “Bàn tay vô hình” có nghĩa là: Trong nền kinh tế thị trường, các cá nhân tham gia muốn tối đa hóa lợi nhuận cho mình. Ai cũng muốn thế cho nên vô hình chung đã thúc đẩy sự phát triển và củng cố lợi ích cho cả cộng đồng. Theo Adam Smith, chính quyền mỗi quốc gia không cần can thiệp vào cá nhân và doanh nghiệp, cứ để nó tự do hoạt động kinh doanh; ông kết luận: “Sự giàu có của mỗi quốc gia đạt được không phải do những quy định chặt chẽ của nhà nước, mà do bởi tự do kinh doanh” – Tư tưởng này đã chế ngự trong suốt thể kỷ XIX.
 
Nếu theo tư duy “ánh sáng” trên, ta lại nói: Dưới ánh sáng của tư tưởng Adam Smith….
 
Bàn tay vô hình cũng có những khuyết tật của nó, cần có sự tham gia điều chỉnh của nhà nước, hay lý thuyết “bàn tay hữu hình” mà đại diện là: John Maynard Keynes, ông ta nhấn mạnh vai trò của Nhà nước trong quản lý kinh tế.
 
Đây là lý thuyết kinh tế học hiện đại mà bất kỳ sinh viên kinh tế nào cũng phải học. Lý thuyết của ông có đề cập đến vai trò của chi tiêu chính phủ, các giải pháp nhằm tăng tổng cầu trong nền kinh tế vậy phải chăng những giải pháp kích cầu của chính phủ trong thời gian gần đây là nhà nước ta đã vận dụng lý thuyết này của ông.
 
Tiếp tục tư duy trên ta lại nói: dưới ánh sáng của tư tưởng Keynes…
 
Theo tôi thì mỗi một nhà khoa học đều đóng góp vào kho tàng trí thức của nhân loại và họ xứng đáng được tôn vinh. Để ghi nhớ công lao một nhà khoa học nào đó thì ta đặt tên một ngôi trường mà họ đã học, một định lý mà họ là người đầu tiên chứng minh, hay đặt tên qui luật mà họ đã tìm ra như định lý Pitago, định luật Acsimet.., lý thuyết Keyns, lý thuyết giá trị thặng dư của Mác…, còn việc viết Hiến pháp thì không nhằm mục đích tôn vinh ai, còn nói để vận dụng “tư tưởng” của một học thuyết nào đó vào thực tiễn mà trong Hiến pháp chỉ ghi theo tư tưởng của một học thuyết thì chắc chắn sẽ thiếu vì tùy theo từng thời điểm thích hợp mà ta vận dụng một lý thuyết nào đó. Ngoài ra tôi cũng khẳng định trong kinh tế nếu chỉ vận dụng một lý thuyết nào đó thì chắc chắn sẽ sai vì mỗi một lý thuyết chỉ phù hợp với những điều kiện mà nó giả định hay là trực quan sinh động mà nó thu nhận được.
 
Những câu hỏi cho ban soạn thảo Hiến pháp và những vị biểu quyết thông qua Hiến pháp.
Tôi rất mong quí vị hãy nhìn thực tế cuộc sống hàng ngày của mình và tôi xin hỏi toàn bộ các vị trong ban soạn thảo dự thảo Hiến pháp 1992, và tất cả đại biểu quốc hội hiện hành về tư duy trừu tượng của các vị với các trực quan sinh động của một ngày như sau:
 
+ Buổi sáng, xe chở quí vị tới nơi làm việc có vị nào đi xe của các nước mà nhờ có: Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin hay quí vị đi xe của Nhật bản, Hàn quốc, Đức, Mỹ ….
 
+ Bước vào cơ quan làm việc, quí vị sử dụng máy tính, các phần mềm máy tính, gọi điện thoại… . Có quí vị nào sử dụng các công cụ, máy móc, phần mềm của những nước mà nhờ có ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, hay là quí vị sử dụng máy tính của Del, Acer, HP, sử dụng phần mềm: Google, Microsoft…
 
+ Tối về, quí vị xem tivi có vị nào sử dụng máy móc của các nước mà nhờ có: Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, hay là qúi vị trang bị tivi: SONY, SHARP, JVC, SAMSUNG…
 
+ Đêm nằm quí vị suy nghĩ nên cho con cái mình du học ở những nước nào? Có quí vị nào muốn cho con cái mình du học ở những nước mà họ xây dựng đất nước dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin hay là hầu hết quí vị mong muốn cho con cái mình du học ở những nước như Anh, Pháp, Mỹ, Singapore…
 
Xin hỏi quí vị từ sáng, trưa, chiều, tối của một ngày, tháng, năm đã cho qúi vị trực quan sinh động như thế, vậy tư duy trừu tượng của qúi vị như thế nào? Có nên tiếp tục tư duy trừu tượng: vận dụng chủ nghĩa Mác Lê để xây dựng đất nước Việt Nam hay không? Có tiếp tục xóa bỏ bóc lột bằng phương pháp chỉ thừa nhận quan hệ sở hữu công cộng về TLSX nữa không?
 
Tham khảo lời nói đầu của một vài hiến pháp của các nước khác:
Từ trực quan sinh động, hàng hóa của Hàn quốc ngày càng nhiều, không những chinh phục được người tiêu dùng Việt Nam mà cả thế giới như xe hơi KIA, HUYNDAI, hàng điện tử SAMSUNG… và thực sự Hàn Quốc là một quốc gia thịnh vượng hiện nay. Tôi không rõ có công trình nào khẳng định có sự tương quan giữa hiến pháp và sự phát triển của quốc gia đó nhưng bằng niềm tin nội tại tôi tin rằng có sự tương quan mật thiết giữa việc xây dựng hiến pháp với sự phát triển của quốc gia đó.
 
Vì ấn tượng với sự phát triển của Hàn Quốc, tôi phải xem Hàn Quốc họ mở đầu hiến pháp như thế nào?
 
“Chúng ta, nhân dân Hàn Quốc, tự hào về lịch sử huy hoàng và truyền thống xa xưa, giữ vững cơ sở của Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Hàn Quốc ra đời từ Phong trào Độc lập ngày 1 tháng 3 năm 1919 và những lý tưởng dân chủ của Cuộc nổi dậy ngày 19 tháng 4 năm 1960 chống lại bất công, đặt ra nhiệm vụ cải cách dân chủ và thống nhất hòa bình đất nước chúng ta và quyết tâm củng cố đoàn kết quốc gia với công lý, nhân đạo và tình anh em, và
Để xóa bỏ tất cả các tệ nạn xã hội và bất công, và
Để có gắng tạo ra sự bình đẳng về cơ hội cho tất cả mọi người và tạo ra sự phát triển tối đa khả năng cá nhân trong mọi lĩnh vực, bao gồm đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, bằng cách tăng cường hơn nữa các quyền tự do cơ bản và trật tự dân chủ là điều kiện cho sáng tạo cá nhân và sự hài hòa của cộng đồng, và
Để giúp cho mỗi người dân thực thi những nhiệm vụ và trách nhiệm cùng với tự do và các quyền lợi, và
Để nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả công dân và đóng góp cho hòa bình vững bền của thế giới và sự thịnh vượng chung của nhân loại và do đó bảo đảm an ninh, tự do và hạnh phúc cho chính chúng ta và con cháu của chúng ta mãi mãi, theo đây sửa đổi Hiến pháp thông qua trưng cầu dân ý sau một nghị quyết của Quốc hội, được thông qua và ban hành vào ngày 12 tháng 7 năm 1948, và được sửa đổi tám lần sau đó.”
 
Đấy, rất rõ ràng là họ chỉ đưa vào các giá trị mà loài người theo đuổi như bình đẳng, dân chủ, tự do cá nhân,…
 
Ngoài ra tôi có đọc một số hiến pháp của Pháp, Italia, Tây Ban Nha .. thì trong phần mở đầu tuyệt nhiên họ không đề cập đến dưới ánh sáng của bất kỳ chủ nghĩa nào?
 
III/ Có cần thiết ghi trong Hiến pháp: “Dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh”.
 
Từ trước năm 1988, tôi không thấy đề cập gì đến tư tưởng Hồ Chí Minh (TTHCM), cho đến những năm 1990 thì bắt đầu nghe nói đến chủ nghĩa Mác và TTHCM. Tìm hiểu tôi được biết từ sau khi cách mạng Trung Quốc thành công (1949) thì ở Trung quốc có “chủ nghĩa Mác và tư tưởng Mao” và vào cuối những năm 1970, Ông Đặng Tiểu Bình muốn mở cửa làm kinh tế theo kiểu tư bản nhưng sợ tầng lớp bảo thủ cho là làm sai đường lối của Mác, của Mao (thừa nhận kinh tế tư nhân) nên mới sáng tác ra: Chủ nghĩa Mác, tư tưởng Mao và lý luận Đặng Tiểu Bình. Tôi đặt biệt chú ý: lý luận Đặng Tiểu Bình, phải chăng từ trực quan sinh động như sự kiệt quệ của đất nước Trung Hoa qua cách làm kinh tế kiểu Mao, kiểu Mác mà Ông Đặng thấy cần phải thay đổi: thừa nhận và thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Nếu Ông không nói chủ nghĩa Mác và tư tưởng Mao, thì chắc chắc sẽ gặp sự chống đối của phe bảo thủ với các luận điệu: phản bội lại Mác, Mao, hay là xét lại chủ nghĩa Mác … . Sự phát triển gần như thần kỳ của Trung quốc trong thời kỳ này đã đưa Ông lên là người hùng của dân tộc và thuyết phục được phe bảo thủ.
 
Trong cùng thời gian này thì các nhà lý luận Việt Nam phê phán Đặng không theo con đường của Mác… nhưng từ trực quan sinh động lại cho thấy sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc, lúc này các nhà lý luận Việt Nam mới học hỏi và xuất hiện: Chủ nghĩa Mác, tư tưởng Hồ Chí Minh và điều này đã được hiến định trong Hiến pháp 1992.
 
Sự khác nhau căn bản giữa Trung Quốc và Việt Nam là khi thi hành chính sách cải tổ để phát triển kinh tế thì Ông Đặng còn sống và được coi là “kiến trúc sư trưởng” công cuộc cải tổ kinh tế ở Trung quốc còn ở Việt Nam lúc đổi mới kinh tế thì Bác Hồ đã mất nên tư tưởng của Bác hay “tư duy trừu tượng” của Bác chỉ là vận dụng chủ nghĩa Mác Lê để giải phóng dân tộc. Còn về kinh tế thì Bác cũng đã vận dụng chủ nghĩa Mác Lê trên một nửa đất nước (miền Bắc) nhưng lúc này đang bị chiến tranh khốc liệt nên mọi nhân lực, tài lực phải ưu tiên cho chiến tranh do vậy ta tạm không bàn đến hiệu quả kinh tế.
 
Theo Bách Khoa toàn thư mở (WIKIPEDIA): “Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển gắn với các thời kỳ hoạt động của Hồ Chí Minh trong phong trào cách mạng Việt Nam và quốc tế. Các nhà nghiên cứu trong nước nhận định Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh của các luồng tư tưởng và văn hóa của dân tộc Việt Nam, cách mạng Pháp, tư tưởng tự do của Hoa Kỳ, lý tưởng cộng sản Mác-Lênin, tư tưởng văn hóa phương Đông, văn hóa phương Tây và phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh.”
 
Như vậy, rất rõ ràng tư tưởng Hồ Chí Minh chính là học tập và vận dụng những tư tưởng văn minh của nhân loại mà quá trình hoạt động cách mạng Bác Hồ đã tiếp thu được. Nếu truy ngược lên và diễn dịch ra thì Hiến pháp của ta sẽ có:
Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng cách mạng Pháp, tư tưởng tự do của Hoa Kỳ… thì Hiến pháp của ta sẽ như một bảng tổng hợp các tư tưởng?! Mà điều cần phải xem xét là những tư tưởng này lại đối chọi nhau.
 
Kết luận:
 
Hiến pháp là bộ Luật gốc của một quốc gia, “tinh thần” của Hiến pháp ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của quốc gia đó. Việc ghi vào Hiến pháp một lý thuyết (hay tư duy trừu tượng) mà cái trực quan sinh động được tạo ra bởi lý thuyết này lại chưa được thừa nhận thành công trong thực tế thì cần phải hết sức thận trọng, nên xem xét lại ? Còn nếu nói đó là mục đích thì đã có trong dự thảo Hiến pháp lần này: “Nhân dân Việt Nam, với truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, xây dựng và thi hành Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây chính là cái thực sự mà nhân dân đang cần và làm sao thực hiện càng nhanh càng tốt.
 
Nguyễn Khả Phong – Vũng Tàu, tháng 3 năm 2013
 
 
Tài liệu tham khảo:
(*) Theo quan điểm của phép tư duy biện chứng.
 
1/ Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin:
 
 
3/ TUYỂN TẬP HIẾN PHÁP MỘT SỐ NƯỚC TREN THẾ GIỚI (Tập 2) HÀ NỘI, 2012
TRUNG TÂM THÔNG TIN, THƯ VIỆN VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
4/ Bách Khoa toàn thư mở (WIKIPEDIA): “Nguồn gốc Tư tưởng Hồ Chí Minh lúc đầu do những học trò, đồng chí của Hồ Chí Minh như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh… nêu ra. Trên cơ sở các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, nhiều nhà nghiên cứu đã đúc kết, khái quát lên thành “Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Từ Đại hội VII diễn ra năm 1991, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Sau đó Tư tưởng Hồ Chí Minh được đưa vào trường đại học như một bộ môn bắt buộc đối với tất cả các sinh viên thuộc mọi ngành học. Những lớp tập huấn – đồng thời thảo luận giữa các chuyên gia – chính thức cho môn học này bắt đầu từ năm 1997 tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: